داروهای خریداری شده توسط عراقی ها صرفا ازقلمرو ایران ترانزیت شده است

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
داروهای خریداری شده توسط عراقی ها صرفا ازقلمرو ایران ترانزیت شده است