دست باز اوپک در مدیریت بازار نفت در سال جاری / تولید نفت آمریکا رشد محدودی دارد

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
دست باز اوپک در مدیریت بازار نفت در سال جاری / تولید نفت آمریکا رشد محدودی دارد