فاصله زیاد تفتیان با نفر اول مسابقات فرانسه

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
فاصله زیاد تفتیان با نفر اول مسابقات فرانسه