سه‌شنبه 15 آذر 1401

پروازها در مرداد ماه نسبت به سال گذشته 37 درصد افزایش داشته است

خبرگزاری خبرنگاران جوان مشاهده در مرجع
پروازها در مرداد ماه نسبت به سال گذشته 37 درصد افزایش داشته است

طبق بررسی‌های صورت گرفته از آخرین آمار‌ها میزان پذیرش و اعزام مسافر در مردادماه رشد 37 درصدی نسبت به سال قبل داشته است.

طبق بررسی های صورت گرفته در مرداد ماه گرم ترین ماه سال میزان نشست وبرخاست مسافران 8 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

همچنین در بخش اعزام و پذیرش مسافر 37 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است. در حوزه ارسال و پذیرش بار، پست، 43 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

طبق بررسی های صورت گرفته حداقل 80 درصد نشست و برخاست کل پروازها به ترتیب در9 فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، اهواز، کیش، اصفهان، تبریز، بندرعباس و آبادان انجام شده است.

در این ماه مسیر مشهد به مهرآباد با تعداد 844 پرواز، پرترددترین مسیر در پروازهای داخلی و بیشترین مسافر نیز در این مسیر گزارش شده است.

طبق آمار منتشر شده، پروازهای داخلی 91 درصد از کل نشست و برخاست پروازهای مسافری را به خود اختصاص داده اند. از این تعداد حدود 90 درصد اعزام و پذیرش مسافر 80 درصد بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی
پروازها در مرداد ماه نسبت به سال گذشته 37 درصد افزایش داشته است 2