ییانیه پرسپولیس در خصوص پایان همکاری با شرکت کارگزار

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
ییانیه پرسپولیس در خصوص پایان همکاری با شرکت کارگزار