دوشنبه 4 تیر 1403

عکس / استقبال از یار دیرین خراسانی‌ها در فرودگاه بین‌المللی بیرجند

وب‌گاه مشرق نیوز مشاهده در مرجع
عکس / استقبال از یار دیرین خراسانی‌ها در فرودگاه بین‌المللی بیرجند

با به زمین نشستن پرواز حامل پیکر رئیس جمهور شهید در فرودگاه بین المللی بیرجند مراسم استقبال از یار دیرین خراسانی‌ها با حضور مسئولانی استانی برگزار شد.

عکس / استقبال از یار دیرین خراسانی‌ها در فرودگاه بین‌المللی بیرجند 2
عکس / استقبال از یار دیرین خراسانی‌ها در فرودگاه بین‌المللی بیرجند 3
عکس / استقبال از یار دیرین خراسانی‌ها در فرودگاه بین‌المللی بیرجند 4
عکس / استقبال از یار دیرین خراسانی‌ها در فرودگاه بین‌المللی بیرجند 5
عکس / استقبال از یار دیرین خراسانی‌ها در فرودگاه بین‌المللی بیرجند 6
عکس / استقبال از یار دیرین خراسانی‌ها در فرودگاه بین‌المللی بیرجند 7
عکس / استقبال از یار دیرین خراسانی‌ها در فرودگاه بین‌المللی بیرجند 8
عکس / استقبال از یار دیرین خراسانی‌ها در فرودگاه بین‌المللی بیرجند 9
عکس / استقبال از یار دیرین خراسانی‌ها در فرودگاه بین‌المللی بیرجند 10