افزایش 50 درصدی عرضه گوشت از سوی کشتارگاه‌های رسمی

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
افزایش 50 درصدی عرضه گوشت از سوی کشتارگاه‌های رسمی

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در اردیبهشت 1400 با ماه مشابه سال 1399 نشان‌دهنده افزایش 49 درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در اردیبهشت 1400 با ماه مشابه سال 1399 نشان‌دهنده افزایش 49 درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه اردیبهشت سال جاری از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در اردیبهشت 1400 جمعا 45 هزار و 779 تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با 25 هزار و 551 تن، 55.8 درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با 16 هزار و 450 تن، بز و بزغاله با 2 هزار و 843 تن، و سایر انواع دام با 935 تن، به‌ترتیب 36 درصد، 6.2 درصد و 2 درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در اردیبهشت 1400 با ماه مشابه سال 1399 نشان‌دهنده افزایش 49 درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است.

مقدار عرضه گوشت در اردیبهشت 1400 نسبت به ماه مشابه سال 1399 برای گوسفند و بره 50 درصد، برای بز و بزغاله 33 درصد، برای گاو و گوساله 49 درصد، برای گاومیش و بچه‌گاومیش 85 درصد، و برای شتر و بچه‌شتر 54 درصد افزایش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در اردیبهشت 1400 نسبت به ماه قبل (فروردین) در حدود 1.6 درصد افزایش داشته است.