شنبه 5 اسفند 1402

بررسی اولویت‌ها و چالش‌های پیش روی نهضت ترجمه در ایران

خبرگزاری ایرنا مشاهده در مرجع

تهران - ایرنا - نخستین نشست هیئت اندیشه‌ورز میز نهضت ترجمه برگزار با دستور بررسی اولویت‌ها و چالش‌های پیش روی نهضت ترجمه در ایران برگزار شد.