تجمع کارکنان شرکت توزیع برق مقابل مجلس / مطالبه لغو آزمون استخدامی و همسازان سازی حقوق

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
تجمع کارکنان شرکت توزیع برق مقابل مجلس / مطالبه لغو آزمون استخدامی و همسازان سازی حقوق
تجمع کارکنان شرکت توزیع برق مقابل مجلس / مطالبه لغو آزمون استخدامی و همسازان سازی حقوق 2
تجمع کارکنان شرکت توزیع برق مقابل مجلس / مطالبه لغو آزمون استخدامی و همسازان سازی حقوق 3