تداوم تخصیص ارز 4200 به دارو منجر به کاهش کمبود در بازار می‌شود یا افزایش؟

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
تداوم تخصیص ارز 4200 به دارو منجر به کاهش کمبود در بازار می‌شود یا افزایش؟