تعویق 5 ساله اصلاحات ساختاری بودجه در صورت موافقت مجلس با انتشار اوراق پیش‌فروش نفت

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
تعویق 5 ساله اصلاحات ساختاری بودجه در صورت موافقت مجلس با انتشار اوراق پیش‌فروش نفت