تلاش محققان در بومی‌سازی پیشرفته‌ترین ساعت‌فرمان‌های روشنایی به ثمر نشست / کاهش مصرف برق با یک سوم نمونه‌های خارجی

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
تلاش محققان در بومی‌سازی پیشرفته‌ترین ساعت‌فرمان‌های روشنایی به ثمر نشست / کاهش مصرف برق با یک سوم نمونه‌های خارجی