چهارشنبه 19 مرداد 1401

تکمیل سد باغان، آبی بر آتش تشنگی "جم"

خبرگزاری ایرنا مشاهده در مرجع

بوشهر - ایرنا - "جم" تنها شهرستان استان بوشهر است که آب مورد نیاز آن برای شرب، کشاورزی و صنعت از دل زمین تامین می‌شود اما خشکسالی های متوالی و مکش بیش از حد شیره جان زمین توسط کشاورزان و صنایع باعث شده تا عطش تشنگی همچون آتشی بر این منطقه مستولی شود که خاموش کردن آن تنها با اتمام سد "باغان" امکان پذیر است.