در چه شرایطی ارث مادر از فرزندش کاهش می‌یابد؟

خبرگزاری خبرنگاران جوان مشاهده در مرجع

طبق قوانین مادر از فرزند خود ارث می‌برد، اما در صورت وجود شرایطی این سهم الارث کاهش پیدا کرده و به پدر ارث بیشتری می‌رسد.