چهارشنبه 26 مرداد 1401

روز گذشته مصرف برق از 64 هزار مگاوات گذشت

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
روز گذشته مصرف برق از 64 هزار مگاوات گذشت

سخنگوی صنعت برق گفت: در حال حاضر وضعیت شبکه سراسری برق پایدار هست و هیچ جای کشورمان خاموشی نداریم، وضعیت بسیار مطلوب است.

سخنگوی صنعت برق گفت: در حال حاضر وضعیت شبکه سراسری برق پایدار هست و هیچ جای کشورمان خاموشی نداریم، وضعیت بسیار مطلوب است.

دریافت 25 MB