جمعه 4 اسفند 1402

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستور کار مجلس قرار گرفت

خبرگزاری ایرنا مشاهده در مرجع

تهران - ایرنا -- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستور کار روز چهارشنبه جلسه علنی مجلس قرار گرفت.