لزوم باز تعریف جریان قرآنی کشور در گام دوم انقلاب اسلامی

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
لزوم باز تعریف جریان قرآنی کشور در گام دوم انقلاب اسلامی