وزیر صمت به عضویت شورای عالی کار درآمد

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
وزیر صمت به عضویت شورای عالی کار درآمد