پروژه جدید علیه دستگاه قضایی / نادر مختاری در زمان حوادث آبان 98، به جرم سرقت در زندان بوده است

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
پروژه جدید علیه دستگاه قضایی / نادر مختاری در زمان حوادث آبان 98، به جرم سرقت در زندان بوده است