چهارشنبه 26 مرداد 1401

گوشت گوسفندی در بازار 30 هزار تومان ارزان شد

خبرگزاری ایرنا مشاهده در مرجع

تهران - ایرنا - بررسی های میدانی نشان می دهد که قیمت گوشت گوسفندی در بازار به کمتر از 200 هزارتومان رسید که نسبت هفته گذشته روند کاهشی داشته است و وضعیت بازار بیانگر تداوم کاهش قیمت ها خواهد بود.