آغاز فرآیند اجرایی ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد توسط بانک مرکزی و نظام بانکی از فردا + ویدئو

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
آغاز فرآیند اجرایی ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد توسط بانک مرکزی و نظام بانکی از فردا + ویدئو