آغاز واکسیناسیون مرحله دوم مراکز نگهداری معلولان در 22 استان

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
آغاز واکسیناسیون مرحله دوم مراکز نگهداری معلولان در 22 استان