فدراسیون بسکتبال و 9 روز بدون داشتن دبیر / دبیر جدید از وزارت ورزش می‌آید؟

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
فدراسیون بسکتبال و 9 روز بدون داشتن دبیر / دبیر جدید از وزارت ورزش می‌آید؟