چهارشنبه 19 مرداد 1401

مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهور

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهور

مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر صبح روز یکشنبه 5 تیرماه 1401 با حضور حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در ساختمان ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد.

برچسب‌ها

مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهور 2
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهور 3
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهور 4
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهور 5
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهور 6
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهور 7
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهور 8
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهور 9
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهور 10
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهور 11
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهور 12
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهور 13
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهور 14
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهور 15
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهور 16
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهور 17
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهور 18
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهور 19
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهور 20
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهور 21
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهور 22
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهور 23
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهور 24
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهور 25
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهور 26
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهور 27
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهور 28
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهور 29
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهور 30
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهور 31
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهور 32
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهور 33
مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهور 34