68 هزار تن پیاز کشاورزان هرمزگان و جنوب کرمان خریداری شد

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
68 هزار تن پیاز کشاورزان هرمزگان و جنوب کرمان خریداری شد