چه چیزی از رفع تحریم‌ها مهم‌تر است

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
چه چیزی از رفع تحریم‌ها مهم‌تر است

بی فایده بودن رفع تحریم‌ها روی کاغذ، درس تلخی بود که برجام به ما داد.

بی فایده بودن رفع تحریم‌ها روی کاغذ، درس تلخی بود که برجام به ما داد.

دریافت 20 MB