کرونا 270 هم‌وطن دیگر را به کام مرگ کشاند / 285 شهر کشور در وضعیت قرمز

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
کرونا 270 هم‌وطن دیگر را به کام مرگ کشاند / 285 شهر کشور در وضعیت قرمز