جلسه بررسی مسائل مربوط به وقف کوه دماوند

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
جلسه بررسی مسائل مربوط به وقف کوه دماوند

جلسه در خصوص مسائل مربوط به وقف کوه دماوند عصر شنبه 11 مرداد 99 به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

جلسه بررسی مسائل مربوط به وقف کوه دماوند 2
جلسه بررسی مسائل مربوط به وقف کوه دماوند 3
جلسه بررسی مسائل مربوط به وقف کوه دماوند 4
جلسه بررسی مسائل مربوط به وقف کوه دماوند 5
جلسه بررسی مسائل مربوط به وقف کوه دماوند 6
جلسه بررسی مسائل مربوط به وقف کوه دماوند 7
جلسه بررسی مسائل مربوط به وقف کوه دماوند 8
جلسه بررسی مسائل مربوط به وقف کوه دماوند 9
جلسه بررسی مسائل مربوط به وقف کوه دماوند 10
جلسه بررسی مسائل مربوط به وقف کوه دماوند 11
جلسه بررسی مسائل مربوط به وقف کوه دماوند 12
جلسه بررسی مسائل مربوط به وقف کوه دماوند 13
جلسه بررسی مسائل مربوط به وقف کوه دماوند 14
جلسه بررسی مسائل مربوط به وقف کوه دماوند 15
جلسه بررسی مسائل مربوط به وقف کوه دماوند 16
جلسه بررسی مسائل مربوط به وقف کوه دماوند 17
جلسه بررسی مسائل مربوط به وقف کوه دماوند 18
جلسه بررسی مسائل مربوط به وقف کوه دماوند 19
جلسه بررسی مسائل مربوط به وقف کوه دماوند 20
جلسه بررسی مسائل مربوط به وقف کوه دماوند 21
جلسه بررسی مسائل مربوط به وقف کوه دماوند 22
جلسه بررسی مسائل مربوط به وقف کوه دماوند 23