صدور نظریه مشورتی اداره کل حقوقی در خصوص ضابطان دادگستری

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
صدور نظریه مشورتی اداره کل حقوقی در خصوص ضابطان دادگستری

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضابطان دادگستری با پاسخ به دو سوال، نظریه مشورتی جدید صادر کرد.

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضابطان دادگستری با پاسخ به دو سوال، نظریه مشورتی جدید صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نظریه مشورتی مذکور به شرح زیر است:

سوال:

با توجه به ماده 30 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه مأمورین نیروی انتظامی، کارت ویژه ضابطان دادگستری را نداشته باشند و رفتارهای مربوط به مواد 34 الی 60 قانون آئین دادرسی کیفری را انجام دهند و در این رفتارها شخصی را بازداشت نمایند یا به منزل شخصی وارد شوند و... آیا آن مأمور ضابط محسوب می‌شود یا خیر؟

پاسخ:

مطابق مواد 30 و 603 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، برای احراز عنوان «ضابط دادگستری»، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن و فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی، زیر نظر مرجع قضائی مربوط، «تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری» با توجه به ضمانت اجرای مقرر در ذیل ماده 30 قانون مذکور موضوعیت داشته و امری ضروری است.

سوال:

و اگر ضابط محسوب نشود مرتکب جرم موضوع ماده 583 یا ماده 694 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) یا جرایم دیگر شده است یا خیر؟

پاسخ:

در تحقق جرایم مذکور در مواد 583 و 694 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ضابط دادگستری بودن یا نبودن مرتکب، فاقد موضوعیت است.