عکس / مسابقات سوارکاری استقامت در اصفهان

وب‌گاه مشرق نیوز مشاهده در مرجع
عکس / مسابقات سوارکاری استقامت در اصفهان

اولین دوره مسابقات اسب سواری استقامت صبح امروز جمعه 30 مهرماه 1400 با شرکت 30 شرکت کننده از استان‌های مختلف در رده‌های 20، 40، 60 و 80 کیلومتر در اصفهان برگزار شد.

عکس / مسابقات سوارکاری استقامت در اصفهان 2
عکس / مسابقات سوارکاری استقامت در اصفهان 3
عکس / مسابقات سوارکاری استقامت در اصفهان 4
عکس / مسابقات سوارکاری استقامت در اصفهان 5
عکس / مسابقات سوارکاری استقامت در اصفهان 6
عکس / مسابقات سوارکاری استقامت در اصفهان 7
عکس / مسابقات سوارکاری استقامت در اصفهان 8
عکس / مسابقات سوارکاری استقامت در اصفهان 9
عکس / مسابقات سوارکاری استقامت در اصفهان 10
عکس / مسابقات سوارکاری استقامت در اصفهان 11
عکس / مسابقات سوارکاری استقامت در اصفهان 12
عکس / مسابقات سوارکاری استقامت در اصفهان 13
عکس / مسابقات سوارکاری استقامت در اصفهان 14
عکس / مسابقات سوارکاری استقامت در اصفهان 15
عکس / مسابقات سوارکاری استقامت در اصفهان 16
عکس / مسابقات سوارکاری استقامت در اصفهان 17
عکس / مسابقات سوارکاری استقامت در اصفهان 18
عکس / مسابقات سوارکاری استقامت در اصفهان 19
عکس / مسابقات سوارکاری استقامت در اصفهان 20
عکس / مسابقات سوارکاری استقامت در اصفهان 21
عکس / مسابقات سوارکاری استقامت در اصفهان 22
عکس / مسابقات سوارکاری استقامت در اصفهان 23
عکس / مسابقات سوارکاری استقامت در اصفهان 24
عکس / مسابقات سوارکاری استقامت در اصفهان 25
عکس / مسابقات سوارکاری استقامت در اصفهان 26
عکس / مسابقات سوارکاری استقامت در اصفهان 27
عکس / مسابقات سوارکاری استقامت در اصفهان 28
عکس / مسابقات سوارکاری استقامت در اصفهان 29
عکس / مسابقات سوارکاری استقامت در اصفهان 30