کدام استان بیشترین چک برگشتی را دارد؟

وب‌گاه خبر آنلاین مشاهده در مرجع
کدام استان بیشترین چک برگشتی را دارد؟

تسنیم نوشت: بیش از 670 هزار فقره چک به ارزشی حدود 232 هزار میلیارد ریال در اردیبهشت ماه 1400 در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 17.8 درصد و 46.3 درصد افزایش نشان می‌دهد.

براساس آمار بانک مرکزی، حدود 7 میلیون و 500 هزار فقره چک به ارزشی حدود 1943 هزار میلیارد ریال در اردیبهشت‌ماه 1400 در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 7.6 درصد و 31.3 درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود 2 میلیون و 200 هزار فقره چک به ارزشی بیش از 932 هزار میلیارد ریال مبادله شد.

در اردیبهشت ماه سال جاری 47.8 درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با 29 درصد، 11.1 درصد و 7.7 درصد بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین 61.1 درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (48 درصد)، اصفهان (7.1 درصد) و خراسان رضوی (6 درصد) مبادله شده است که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

چک‌های وصولی

بیش از 6 میلیون و 800 هزار فقره چک به ارزشی حدود 1711 هزار میلیارد ریال در اردیبهشت‌ماه 1400 در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 6.7 درصد و 29.5 درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 91 درصد و 88.1 درصد وصول شده است.

درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در فروردین ماه 1400 به ترتیب معادل 91.8 درصد و 89.3 درصد و در اردیبهشت‌ماه 1399 به ترتیب برابر 87.5 درصد و 87.7 درصد بوده است. در اردیبهشت‌ماه 1400، در استان تهران حدود 2 میلیون فقره چک به ارزشی حدود 832 هزار میلیارد ریال وصول شد که از نظر تعداد 91.6 درصد و از نظر ارزش 89.2 درصد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (93.3 درصد)، اصفهان و یزد (هر کدام 92 درصد) و مازندران (91.8 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (83.3 درصد)، ایلام (85.7 درصد) و خراسان شمالی (86.3 درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های گیلان (90.5 درصد)، اصفهان و زنجان (هر کدام 88.8 درصد) و البرز، قزوین و گلستان (هر کدام 88.3 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد (هر کدام 82.9 درصد)، اردبیل (83.1 درصد) و کردستان (83.3 درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی

بیش از 670 هزار فقره چک به ارزشی حدود 232 هزار میلیارد ریال در اردیبهشت ماه 1400 در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 17.8 درصد و 46.3 درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 9 درصد و 11.9 درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در فروردین ماه 1400 به ترتیب معادل 8.2 درصد و 10.7 درصد و در اردیبهشت ماه سال 1399 به ترتیب برابر 12.5 درصد و 12.3 درصد بوده است

در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود 182 هزار فقره چک به ارزشی بیش از 100 هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد 8.4 درصد و از نظر ارزش 10.8 درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (15.7 درصد)، ایلام (14.3 درصد) و خراسان شمالی (13.7 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (6.7 درصد)، اصفهان و یزد (هر کدام 8 درصد) و مازندران (8.2 درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد (هر کدام 17.1 درصد)، اردبیل (16.9 درصد) و کردستان (16.7 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (9.5 درصد)، اصفهان و زنجان (هر کدام 11.2 درصد) والبرز، قزوین و گلستان (هر کدام 11.7 درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

223227

کد خبر 1527109
کدام استان بیشترین چک برگشتی را دارد؟ 2