یک‌شنبه 5 تیر 1401

27 دانشگاه ایرانی در جمع هزار دانشگاه اثرگذار جهان

خبرگزاری اکو نیوز مشاهده در مرجع
27 دانشگاه ایرانی در جمع هزار دانشگاه اثرگذار جهان

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، رتبه بندی تأثیرات دانشگاه‌ها برای اولین بار سال 2019 از سوی نظام رتبه بندی بین‌المللی تایمز انجام شد. تایمز در این رتبه بندی دانشگاه‌ها را بر اساس اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) ارزیابی می‌کند. اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد 17 مورد است که مؤسسه تایمز برای این رتبه بندی از آنها استفاده کرده است.

تایمز از شاخص‌های دقیق برای ارائه مقایسه‌های جامع و متعادل در چهار زمینه گسترده تحقیق، مدیریت، دسترسی و آموزش استفاده کرده است.

تحقیق: بارزترین و سنتی‌ترین راهی که دانشگاه می‌تواند در ارائه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDG) کمک کند و منظور از تحقیق موضوعات مرتبط با این اهداف است.

مدیریت: دانشگاه‌ها متولی منابع قابل توجهی از جمله منابع فیزیکی و منابع انسانی شامل کارمندان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان هستند. نحوه عملکرد آنها در مدیریت این منابع یکی از عوامل اصلی رسیدن به توسعه پایدار مدنظر است.

دسترسی: دستیابی به آموزش عالی بسیار مهم است و کاری که دانشگاه‌ها با جوامع محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی خود انجام می‌دهند یکی دیگر از راه‌های اصلی تأثیرگذاری آنها بر توسعه پایدار است.

آموزش: آموزش اهمیت زیادی در اهداف توسعه پایدار دارد زیرا هم به اطمینان از وجود پزشکان ماهر و کافی برای ارائه خدمات سلامت کمک می‌کند و هم به دانش آموختگان برای رسیدن به آینده شغلی مناسب کمک می‌کند.

بر اساس معیارهای نظام بین‌المللی تایمز اگر داده‌های مرتبط با هر دانشگاه حداقل با 3 هدف مرتبط بوده در این رتبه بندی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نظام بین‌المللی رتبه بندی تایمز تقسیم بندی نمرات هر یک از اهداف را در روش تحقیق خود تشریح کرده است.

شاخص های اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) شامل 17 شاخص است که رتبه بندی تایمز عملکرد دانشگاه را در همه این شاخص ها ارزیابی می‌کند.

شاخص ها: 1: بدون فقر، 2: بدون گرسنگی، 3: سلامتی و رفاه خوب، 4: آموزش با کیفیت، 5: برابری جنسیتی، 6: آب تمیز و بهداشتی، 7: انرژی مقرون به صرفه و پاک، 8: کار شایسته و رشد اقتصادی، 9: صنعت، نوآوری و زیرساخت، 10: کاهش نابرابری، 11: شهرها و جوامع پایدار، 12: مصرف و تولید مسئولانه، 13: اقدامات آب و هوا، 14: زندگی در زیر آب، 15: زندگی در خشکی، 16: صلح، عدالت و نهادهای قوی و 17: مشارکت برای اهداف

داده‌های مورد استفاده به نزدیک‌ترین سال تحصیلی به ژانویه تا دسامبر 2020 اشاره دارد. با این حال، در برخی موارد، به دلیل اختلال ناشی از همه‌گیری کووید -19، داده‌ها مربوط به سال 2019 است. محدوده تاریخ برای هر معیار در سند روش شناسی کامل مشخص شده است.

27 دانشگاه ایرانی در رتبه بندی اثرگذاری دانشگاه‌ها 2022

دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشگاه کاشان، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشگاه کردستان، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علوم پزشکی اراک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه علوم پزشکی قم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه تبریز، دانشگاه اراک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشگاه مراغه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

جدول رتبه بندی دانشگاه‌های ایرانی حاضر در رتبه بندی موثرترین دانشگاه‌ها 2022

ردیف رتبه جهانی دانشگاه نمره کل نمره در شاخص 1 101-200 دانشگاه علوم پزشکی ایران 82.1-88.5 95.6: سلامتی و رفاه خوب. 86.5: آموزش با کیفیت. 77.7: کاهش نابرابری. 58.8-70.2: مشارکت برای اهداف 2 201-300 دانشگاه علوم پزشکی سمنان 76.9-82.0 73.9-79.6: سلامتی و رفاه خوب. 74.5: بدون فقر. 67.7-73.1: آموزش با کیفیت. 76.7-83.0: مشارکت برای اهداف 3 301-400 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 72.0-76.7 84.6: سلامتی و رفاه خوب، 66.2: برابری جنسیتی، 64.7-70.2: کار شایسته و رشد اقتصادی، 41.5-50.1: مشارکت برای اهداف 4 301-400 دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی 72.0-76.7 91.4: سلامتی و رفاه خوب، 70.1-85.4: صنعت، نوآوری و زیرساخت، 70.5: بدون فقر، 50.2-58.7: مشارکت برای اهداف 5 401-600 دانشگاه علوم پزشکی کردستان 65.0-71.9 73.9-79.6: سلامتی و رفاه خوب، 67.7-73.1: آموزش با کیفیت، 39.6-48.3: برابری جنسیتی، 41.5-50.1: مشارکت برای اهداف 6 401-600 دانشگاه محقق اردبیلی 65.0-71.9 61.1-68.1: انرژی مقرون به صرفه و پاک، 56.6-68.1: آب تمیز و بهداشتی، 55.2-65.8: بدون گرسنگی، 50.2-58.7: مشارکت برای اهداف 7 601-800 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 57.3-64.9 73.9-79.6: سلامتی و رفاه خوب، 38.9-53.3: شهرها و جوامع پایدار، 39.6-48.3: برابری جنسیتی، 41.5-50.1: مشارکت برای اهداف 8 601-800 دانشگاه کاشان 57.3-64.9 74.6: انرژی مقرون به صرفه و پاک، 47.3-56.4: آب تمیز و بهداشتی، 49.8-58.0: آموزش با کیفیت، 41.5-50.1: مشارکت برای اهداف 9 601-800 دانشگاه علوم پزشکی کاشان 57.3-64.9 68.7-73.8: سلامتی و رفاه خوب، 53.5-59.5: برابری جنسیتی، 45.0-55.2: کار شایسته و رشد اقتصادی، 41.5-50.1: مشارکت برای اهداف 10 601-800 دانشگاه کردستان 57.3-64.9 52.3-67.6: زندگی در زیر آب، 55.2-65.8: بدون گرسنگی، 53.4-60.0: شهرها و جوامع پایدار، 50.2-58.7: مشارکت برای اهداف 11 601-800 دانشگاه صنعتی شریف 57.3-64.9 96.6: صنعت، نوآوری و زیرساخت، 55.3-59.5: کار شایسته و رشد اقتصادی، 47.3-56.4: آب تمیز و بهداشتی، 1.6-41.4: مشارکت برای اهداف 12 601-800 دانشگاه تربیت مدرس 57.3-64.9 70.1-85.4: صنعت، نوآوری و زیرساخت، 56.6-68.1: آب تمیز و بهداشتی، 49.6-55.1: انرژی مقرون به صرفه و پاک، 1.6-41.4: مشارکت برای اهداف 13 601-800 دانشگاه تهران 57.3-64.9 70.1-85.4: صنعت، نوآوری و زیرساخت، 55.3-59.5: کار شایسته و رشد اقتصادی، 44.9-55.1: بدون گرسنگی، 41.5-50.1: مشارکت برای اهداف 14 601-800 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 57.3-64.9 68.7-73.8: سلامتی و رفاه خوب، 59.6-64.6: کار شایسته و رشد اقتصادی، 55.1-62.4: کاهش نابرابری، 41.5-50.1: مشارکت برای اهداف 15 801-1000 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 50.3-57.2 95.5: صنعت، نوآوری و زیرساخت، 49.8-58.0: آموزش با کیفیت، 36.5-45.5: اقدامات آب و هوا، 1.6-41.4: مشارکت برای اهداف 16 801-1000 دانشگاه علوم پزشکی اراک 50.3-57.2 53.5-59.5: برابری جنسیتی، 41.7-49.7: آموزش با کیفیت، 27.0-41.4: سلامتی و رفاه خوب، 50.2-58.7: مشارکت برای اهداف 17 801-1000 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 50.3-57.2 55.2-61.0: انرژی مقرون به صرفه و پاک، 45.0-55.2: کار شایسته و رشد اقتصادی، 44.9-55.1: بدون گرسنگی، 1.6-41.4: مشارکت برای اهداف 18 801-1000 دانشگاه علوم پزشکی قم 50.3-57.2 80.1: سلامتی و رفاه خوب، 35.7-48.2: کاهش نابرابری، 2.9-33.6: آموزش با کیفیت، 41.5-50.1: مشارکت برای اهداف 19 801-1000 دانشگاه شهید باهنر کرمان 50.3-57.2 49.8-58.0: آموزش با کیفیت، 53.4-60.0: شهرها و جوامع پایدار، 45.8-54.6: اقدامات آب و هوا، 1.6-41.4: مشارکت برای اهداف 20 801-1000 دانشگاه تبریز 50.3-57.2 55.3-59.5: کار شایسته و رشد اقتصادی، 57.6-69.8: صنعت، نوآوری و زیرساخت، 49.8-58.0: آموزش با کیفیت، 41.5-50.1: مشارکت برای اهداف 21 1000 + دانشگاه اراک 9.2-50.2 49.6-55.1: انرژی مقرون به صرفه و پاک، 4.2-41.5: مصرف و تولید مسئولانه، 27.0-41.4: سلامتی و رفاه خوب، 1.6-41.4: مشارکت برای اهداف 22 1000 + دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 9.2-50.2 55.2-61.0: انرژی مقرون به صرفه و پاک، 47.5-53.8: بدون فقر، 41.5-53.2: سلامتی و رفاه خوب، 1.6-41.4: مشارکت برای اهداف 23 1000 + دانشگاه صنعتی کرمانشاه 9.2-50.2 55.2-61.0: انرژی مقرون به صرفه و پاک، 33.7-41.6: آموزش با کیفیت، 13.1-38.0: آب تمیز و بهداشتی، 1.6-41.4: مشارکت برای اهداف 24 1000 + دانشگاه مراغه 9.2-50.2 49.6-55.1: انرژی مقرون به صرفه و پاک، 41.7-49.7: آموزش با کیفیت، 28.7-39.5: برابری جنسیتی، 1.6-41.4: مشارکت برای اهداف 25 1000 + دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 9.2-50.2 39.6-48.3: برابری جنسیتی، 40.4-56.1: صلح، عدالت و نهادهای قوی، 0.6-38.8: شهرها و جوامع پایدار، 1.6-41.4: مشارکت برای اهداف 26 1000 + دانشگاه صنعتی شیراز 9.2-50.2 61.1-68.1: انرژی مقرون به صرفه و پاک، 41.7-49.7: آموزش با کیفیت، 27.9-46.9: صنعت، نوآوری و زیرساخت، 1.6-41.4: مشارکت برای اهداف 27 1000 + دانشگاه سیستان و بلوچستان 9.2-50.2 38.9-53.3: شهرها و جوامع پایدار، 27.9-46.9: صنعت، نوآوری و زیرساخت، 28.7-39.5: برابری جنسیتی، 41.5-50.1: مشارکت برای اهداف

رتبه بندی تاثیر 2022 ویرایش چهارم است و رتبه بندی کلی شامل 1406 دانشگاه از 106 کشور / منطقه است. برترین دانشگاه جهان در این رتبه بندی دانشگاه وسترن سیدنی از کشور استرالیا است.

10 دانشگاه اول این رتبه بندی در سال 2022 به ترتیب دانشگاه Western Sydney از استرالیا، دانشگاه ایالتی آریزونا از آمریکا، دانشگاه Western از کانادا، دانشگاه پادشاه عبدالعزیز از عربستان سعودی و دانشگاه Sains از مالزی (رتبه چهارم مشترک)، دانشگاه اوکلند از نیوزلند، دانشگاه Queens از کانادا، دانشگاه نیوکاسل از بریتانیا، دانشگاه منچستر از بریتانیا، دانشگاه Hokkaido از ژاپن هستند.